Basketball shoesugg bailey buttoncheap louboutin shoesnike dunk hikobe vnike air maxchristian louboutin discountchi hair straightenersprada shoes 2010UGG Bailey Button Triplet


Tuis | Meer oor VONKK | VONKK Liedere | Verwerkings | Hulpmiddels | Kopiereg | Skep nuwe musiek | Nuus | Skakels

 

MEER OOR VONKK


WIE OF WAT IS VONKK?

VONKK is (soos FLAM) deel van die prioriteite van die Algemene Sinode ten opsigte van musiek vir die erediens. VONKK en FLAM is in 2011 van die vroeëre Algemene Diensgroep vir Gemeente Ontwikkeling na Bybel-Media oorgeskuif as ‘n adviesnetwerk van Bybel-Media wat op ‘n voortdurende wyse  nuwe klassieke kerkmusiek moet versamel, keur en aan gemeentes beskikbaar stel.

Alhoewel Die Liedboek wat in 2001 verskyn het ’n wonderlike skat van klassieke en meer eietydse klassieke kerkliedere bevat, is dit ‘n gegewenheid dat gelowiges in die moderne eeu waarin ons leef, vra vir nuwe eietydse en ook inheemse liedere wat spreek tot hulle huidige lewensomstandighede en die konteks waarin hulle vandag leef.  Daarmee saam die kerk ook in die afgelope jare sensitief geword vir die verskeidenheid van spiritualiteitsbehoeftes van lidmate in die NG Kerk.  Daarom vra dit dat die kerk voortdurend sal kyk na liedere wat lidmate se behoeftes en konteks waarbinne hulle leef ook sal aanspreek. Hierdie nuwe ontwikkeling vind ook wêreldwyd in kerke plaas.  Daar is ook wêreldwyd ‘n nuwe soeke na nuwe klassiek kerkliedere.

Die akroniem VONKK staan vir Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek.

 

VONKK SE MISSIE

 • Die opdrag van die Algemene Sinode aan FLAM en VONKK was:
  om ’n meganisme te skep waarvolgens nuwe eietydse en ook inheemse klassieke kerkmusiek deurlopend in die kerk opgeneem kan word
 • en om riglyne vir die skep van nuwe klassieke kerkmusiek daar te stel
    

VONKK SE VISIE

VONKK wil graag wyd dink en wil musiek vir die hele erediens voorsien.
Dit sluit dus nie net nuwe liedere in die klassiek styl in nie, maar ook liturgiese musiek vir orrel en ander klassieke instrumente vir gebruik tydens sekere momente van die erediens. VONKK sal ook aandag gee aan kantorymusiek(koormusiek) vir die erediens.

Onder die versameling van klassieke liedere, wil ons graag aan veral ook die psalms aandag gee. Ons glo dat ’n kerk wat nie psalms sing nie, is arm. Na goeie navorsing, besef VONKK dat die strofiese omdigtings van die psalms met die Geneefse melodieë soos wat dit in die Liedboek voorkom, nie oral byval by gemeentes vind nie. Daarom werk ons ook aan kortvorm psalms wat die inhoud/boodskap van die psalm in ’n korter vorm met ’n eenvoudiger en makliker singbare melodie weergee.

VONKK is ook deeglik bewus van die verskillende spiritualiteits-groeperinge wat binne gemeentes bestaan en die behoeftes van hierdie verskillende spiritualiteits-groepe. Hoewel gemeentes dalk nie daarvan bewus is nie, is die mistieke spiritualiteitsgroep dikwels die tweede grootste spiritualiteits-groepering in die gemeente. In die lig hiervan VONKK ook besondere ook aandag gee aan die ontwikkelings van liedere in ‘n meditatiewe styl.

LET WEL:
Deel van VONKK se visie is om VONKK-liedere nie ‘n formele bundel uit te gee nie.  Buiten dat gedrukte bundels baie duur is en gemeentes nie noodwendig al die liedere in so ‘n bundel gaan sing nie, het VONKK besluit om eerder vir die opsie van ‘n elektroniese bundel wat op die internet beskikbaar is, te kies. Gemeentes kan dus net dié liedere af laai, wat hulle kies om te gebruik.

Deur middel van die elektroniese bundel bied VONKK die volgende vir gemeentes op die internet bied:

 • die enkellyn bladmusiek met akkoorde vir alle liedere (andersins bekend as die lead sheet)
 • die bladmusiek vir orrel- en/of klavierbegeleidings vir alle liedere
 • die bladmusiek vir die kantory(koor) wat van sommige liedere beskikbaar is
 • die bladmusiek van musikale verrykings vir ander instrumente wat by sommige liedere beskikbaar is. Dié instrumentale verwerkings kan saam met die orrel- en/of klavierbegeleidings gebruik word.
 • ‘n  Power Point-aanbieding van al die strofes van elke lied. Daar word ook ‘n melodielyn van die 1ste strofe van elke lied gegee, wat gemeentes met die aanleer van die melodie kan help.
 • ‘n 30 minute oudio demonstrassie-snit van elke lied – om te hoor hoe die betrokke lied klink
 • die tekste van al die liedere in Word-formaat

Hierdie musiek is op die VONKK-webwerf www.vonkk.co.za beskikbaar vir gemeentes wat ‘n VONKK-lisensie by CCLI  registreer is. 

KLIK HIER om meer inligting oor registrasie by CCLI te bekom.

        

SAMESTELLING VAN VONKK

Die VONKK-werkgroep bestaan uit kundige predikante en musici met ’n besondere liefde vir klassieke kerkmusiek. Al die VONKK-lede het ook uiteraard bepaalde kwalifikasies en/of spesiale ondervinding op die terrein van liturgie, himnologie en musiekwetenskap. Van die VONKK-lede was ook op verskeie maniere betrokke by die samestelling van die Liedboek van die Kerk. Sommige was lede van die samestellende werkgroepe vir die Liedboek, ander het weer of as komponis, teksdigter, setter, meegewerk of was deel van die eindredaksie van die Liedboek of die Kitaarbegeleiersboek van die Liedboek. Van die VONKK-lede is ook betrokke by ander musiekliggame soos die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, die SA Koorververeniging, en so meer.

Sedert 2011 woon ‘n amptelike afvaardiging van die Nederduitsche Hervormde Kerk van Afrika die VONKK-vergadering en vorm deel van die VONKK-werkgroep.  Nie net is daar by VONKK ‘n wonderlike samewerking tussen die NG Kerk en die NH Kerk nie, maar lewer die Hervormde VONKK-lede ook skitterende bydraes tot die VONKK-liedereskat.


DIE VONKK BESTUUR
Ds. Jacques Louw
Voorsitter van VONKK

Jacques:

 • is mede-leraar van die NG Gemeente Hoopstad in die Vrystaat
 • was Voorsitter van die Sinodale Kommissie vir die Erediens van die NG Kerk in die OVS en help met die praktiese opleiding van die teologiese studente in Himnologie by die Universiteit van die Vrystaat
 • was lid van die Liedboek-kommissie en is komponis, teksdigter, van ’n hele aantal Liedboek - en FLAM- en VONKK-liedere
 • was eindredakteur van die Kitaarbegeleiersboek en die Liedboek-Sleutel en mede-samesteller van die publikasies soos Met hart en mond en hande en Wat sal ek speel?
 • was projekleier vir orrelopname van die Liedboek op CD
 • was voorsitter van FLAM van 2003 tot 2008
 • is self ook ’n orrelis en koorleier
 • is betrokke by die himnologie-opleiding van gemeentejaarstudente by die Fakulteit Teologie van die Universiteit van die Vrystaat

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 3, HOOPSTAD 9479
Tel: (053) 444 1021
Sel: 082 487 7061
Epos: jacques.louw@absamail.co.za

Prof. Daleen Kruger
Ondervoorsitter van VONKK

Daleen:

 • is ‘n orreldosent by die Skool vir Musiek, Noordwes-Universiteit en ook betrokke by nagraadse kursusse en navorsing oor kerkmusiek
 • is uitvoerende kerkorrelis met ’n aantal CD’s op haar kerfstok
 • was voorheen die voorsitter van die SA Kerkorrelisteverening
 • was lid van die Psalmkommissie vir samestelling van die Liedboek
 • tree gereeld as spreker op by geleenthed oor kerkmusiek

Haar kontakbesonderhede is:
Skool vir Musiek, Noordwes-Universiteit
Potchefstroom Kampus, POTCHEFSTROOM2520
Tel: (018) 297 1696 (w)
Sel: 082 701 0255
Epos: daleen.kruger@nwu.ac.za of daleenkruger@lantic.net

Ds. Cassie Carstens
Skriba van VONKK

Cassie:

 • is emeritusleraar wat woon in Wierdapark, Centurion
 • was vroeër ‘n deeltydse dosent in Himnologie aan die Universiteit van Pretoria
 • was betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel I (1984) en Jeugsangbundel II (1993)
 • was ook een van die eindredakteurs van die Liedboek van die Kerk
 • is self ’n orrelis en kantoryleier
 • is ook betrokke by die SA Kerkorrelistevereniging
 • tree gereeld as spreker op oor liturgiese en himnologiese aangeleenthede

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 50797, WIERDAPARK0149
Tel: (012) 653 2279
Sel: 082 463 0460
Epos: dscassie@telkomsa.net

  DIE VONKK-SPANLEDE

Dr. Breda Ludik

Breda:

 • is medeleraar van die NG Gemeente Helderberg as leraar vir aanbidding en navorsing
 • is deeltydse dosent aan die Fakulteit Teologie, Stellenbosch
 • tree gereeld op as spreker en aanbieder by kursusse oor aanbidding en musiek
 • was betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel II (1993)
 • is teksdigter van ‘n aantal Liedboek- en FLAM-liedere
 • is die skrywer en mede-skrywer van ’n aantal publikasies oor aanbidding en spiritualiteit

Sy kontakbesonderhede is:
Marianneslot 3, Fairview Heights
SOMERSET-WES7130
Tel: (021) 851 5582
Sel: 083 375 8440
Epos: breda@nghelder.co.za

Dr. Tertius Erasmus

Tertius:

 • is leraar van die NG Gemeente Bronkhorstspruit
 • is betrokke by musiekontwikkelling en vernuwing by die Oostelike Sinode van die NG Kerk en het 2 landswye liedjieskryfkompetisies in samewerking met VONKK en FLAM gereël.
 • hanteer sangdienste in verskillende gemeentes en fokus ook veral op gesins- en huwelikvernuwingsprogramme
 • is deel van die diensraad van die Oostelike Sinode en ook lid van die kuratorium van Universiteit van Stellenbosch
 • is die voorsitter van SAAP (Suider Afrikaanse Assosiasie vir Pastorale werk)
 • was betrokke by die Mpumalanga Jeugkoor vir etlike jare as voorsitter en organiseerder.

Sy kontakbesonderhede is:
53 Cornelisstraat
BRONKHORSTSPRUIT, 1020
Tel: (013) 932 0223
Sel: 082 371 6438
Epos: erasmus.tertius@gmail.com

Dr. Gerrit Jordaan

Gerrit:

 • behaal in 2007 sy D Mus-graad in uitvoerende kuns aan NWU
 • is postdoktorale genoot en dosent aan die Skool vir Musiek van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.
 • studeer ook aan die Universiteit van Pretoria onder Stephans Zondagh en Wim Viljoen.
 • beywer hom vir Suid-Afrikaanse orrelmusiek en is werksaam as navorser, konsertorrelis, begeleier, komponis, dirigent en dosent.
 • was vir baie jare ook gemeente-orrelis onder andere by Anglikaanse kerkskool St. John’s College in Johannesburg, die Nederlandse NG gemeente Petra in Pretoria, die Hervormde gemeente Wapadrand en die NG Moedergemeente in Potchefstroom.
 • Hy is ook redakteur van verskeie orrelpublikasies wat die orrelmusiek van Chris Lamprecht, John Coulter en Stefans Grové insluit asook SAKOV se Feesbundels Volume 1 en 2.
 • Gerrit is tans die voorsitter van die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging.

Sy kontakbesonderhede is:
Skool vir Musiek, Noordwes-Universiteit
Potchefstroom Kampus, POTCHEFSTROOM, 2520
Sel: 072 760 3446
Epos: jordaan.gerrit@gmail.com

Mnr. Anton Esterhuyse

Anton:

 • is ‘n pianis, fluitis, panfluitis, komponis, verwerker en musiekregisseur
 • is sedert 2001 musiekleier by NG Gemeente Universitas in Bloemfontein waar hy gereeld nuwe verwerkings van onder andere Liedboek en FLAM-liedere vir instrumentale ensembles doen
 • was as musiekregisseur betrokke by uiteenlopende produksies soos Rapport Sing Jou Taal (2006-2008), A Tribute to Joe Cocker (2005-2007), The Boyfriend (2008), en Rina Hugo en die Bloemfontein Kinderkoor saam met Unimus (2009), Coenie & Lucas in Simfonie (2010) en Simfonie van Dank (2012)

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 100965, BRANDHOF, 9324
Sel: 072 226 4755
E-pos: antonesterhuyse7@gmail.com

 VONKK-LEDE VAN DER HERVORMDE KERK

Ds. Hannes van der Merwe

Hannes:

 • is leraar van die Hervormde Gemeente Pretoria-Oos
 • is vir meer as 10 jaar reeds lid van die Raad vir Erediens van die Hervormde Kerk, waarvan die afgelope 7 jaar as voorsitter
 • was lid van die Liedboek-kommissie en is teksdigter van ’n aantal Liedboek-liedere en ook VONKK-liedere
 • was betrokke by die Kitaarbegeleiersboek en die Liedboek-Sleutel.
Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 36318, MENLOPARK 0102
Tel: (012) 348 3880
Sel:  082 575 1979
Epos:   hannes@pretoriaoos.com
Ds. Thinus van Staden

Thinus:

 • is medeleraar van die Hervormde Gemeente Montana in Pretoria
 • het gedien as lid van die Nuwe Kerkliedkomitee van die Hervormde Kerk
 • is betrokke by die Jeugliedkomitee van die Hervormde Kerk
 • tree gereeld by gemeentes op as uitvoerende kunstenaar en het ook reeds CD’s op die mark
 • is ook ‘n kitaarbegeleier

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 14318, SINOVILLE 0129
Sel: 084 589 7035
Epos: wysmydieson@gmail.com

Me. Friena Maritz

Friena:

 • verwerf grade in Musiek en Teologie
 • is die afgelope 25 jaar orrelis by verskeie gemeentes, onder andere 6 jaar as Musiekdirekteur van die NG Moedergemeente, George
 • was oor die laaste 20 jaar lid van verskeie Kommissies en Rade vir Liturgie en Erediens in die Nederduitsch Hervormde Kerk.
 • was ook medewerker van die Interkerklike Gesangekommissie vir die Liedboek van die Kerk.

Haar kontakbesonderhede is:
Albertstraat 201C, Waterkloof, PRETORIA 0181
Sel:  082 471 1825
Epos:   friena@netactive.co.za

Me. Cecilia van Tonder

Cecilia:

 • was musiekonderwyseres, orrelis en dirigent van verskeie kore: die Duitse Mannekoor van Johannesburg, NHK Wapadrant en Nonet Dubbelkwartet
 • komponeer en verwerk musiek vir kore en was ook lid van die werkgroep vir die samestelling van die Liedboek van die Kerk.
 • het reeds gesorg vir ’n aantal liedere wat in die Liedboek van die Kerk en in die Nuwe Liedere 1 van die Hervormde Kerk opgeneem is.  

Haar kontakbesonderhede is:
Posbus 33169, GLENSTANTIA 0010
Sel:  082 492 5882
Epos:  jfcvantonder@gmail.com

 VONKK MEDEWERKERS

Prof. Albert Troskie

Albert:

 • is reeds vir meer as 50 jaar kerkorrelis en koorleier
 • hy behaal sy doktorsgraad oor die koorwerke van Max Reger
 • hy was met sy aftrede professor in Musiek en hoof van die Musiekdepartement aan die Universiteit van Port Elizabeth
 • hy was die stigter van die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging en vir 20 jaar lank voorsitter en die redakteur van SAKOV se jaarblad
 • hy was lid van die samestellingkommissie van die Liedboek van die Kerk en was lid van die eindredaksie daarvan
 • Hy is landswyd aktief as orrelis en koorleier en het reeds verskeie boeke, orrel- en koorverwerkings en CD’s die lig laat sien.
 • Hy was vir meer as 5 jaar ’n aktiewe VONKK-lid

Sy kontakbesonderhede is:
Summer Dunes 43, Privaatsak 20134, HUMEWOOD 6013
Tel & faks: 041 503 7854
Sel: 082 726 9595
Epos: a.troskie@telkomsa.net

Me. Renette Bouwer

Renette:

 • was vir 21 jaar die orrelis van die NG Gemeente Constantiakruin
 • was aan die begin van VONKK vir 2 jaar ’n aktiewe VONKK-lid
 • spesialiseer in koorleiding
 • is tans koorleier van die koor van die Universiteit van Johannesburg en die Cantamus Corde Kamerkoor
 • onder haar leiding het die UJ koor reeds verskeie internasionale toekennings verwerf
 • onder haar leiding het die twee kore verskeie CD’s die lig laat sien
 • met haar ’n besondere sangtalent en het Renette self ook al CD opnames gemaak

Haar kontakbesonderhede is:
Posbus 21644, HELDERKRUIN 1733
Tel: 011 559 2435 (w)
Faks: 011 559 3427
Sel: 083 4425 505
Epos: renetteb@uj.ac.za

Dr. Ockie Vermeulen

Ockie:

 • is orrelis van die NG Kerk Pretoria-Oos asook kurator en Universiteitsorrelis van UNISA
 • voltooi sy doktorsgraad in kerkorrel (uitvoerend) in 2012 aan UP
 • speel reeds vanaf 13-jarige ouderdom in die kerk en het ’n besonderse voorliefde vir kerkmusiek
 • was twee jaar lank orrelis in Amerika tydens sy studies daar en probeer op hoogte bly met die gereformeerde Amerikaanse erediens
 • het reeds twee orrel CD’s uitgegee wat oa vir langer as 60 weke op die Classic FM top 20 lys was en ook vir 'n SAMA benoem was.
 • was ook vroeër ‘n lid van die VONKK-span

Sy kontakbesonderhede is:
Posbus 41250, Garsfontein 0042
Epos: ockie@ockievermeulen.com

Prof. Colin Campbll

Colin:

 • is tans universiteits-orrelis en assistent professor vir Musiek en Orrel aan die A&M Internasionale Universiteit, Laredo, Texas, VSA
 • vroeër was hy verbonde aan die Skool vir Musiek van die Noordwes-Universiteit, as dosent in Musiekteorie en –tegnologie
 • het sy Ph D-graad behaal in liturgie en kerkmusiek binne die missionale erediens
 • is ’n konsertorrelis wat wêreldwyd uitvoerings gee
 • is as kerkmusikus aktief betrokke by navorsing in kerkmusiek
 • was die setter van verskeie liedboeke in SA

Sy kontakbesonderhede is:
10510 Winrock Drive
Laredo, TX 78045
U.S.A.
colin.campbell@tamiu.edu of colin.ccmusic@gmail.com

  VONKK ADVISEURS

Prof. Stephan Joubert
Teologiese Adviseur

Stephan:

 • is tans as tentmaker verbonde aan die NG Gemeente Kempton-Kruin
 • is ook betrokke by Mosaiek Gemeente in Fairlands en by Moreletapark gemeente met toerusting en prediking
 • is ook redakteur van ekerk, ‘n virtuele kerk wat derduisende mense regoor die aarde deur ‘n webblad-bediening en konkrete noodprojekte bereik
 • is verder ’n bekende en gerespekteerde teoloog in die wêreld
 • was vroeër in dosent in Nuwe Testament aan die Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria
 • tans is hy steeds ‘n buitengewone professor in Nuwe Testamant by Tuks, en ook ‘n buitengewone Professor in Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat, asook ‘n Navorsingsgenoot (“Research Fellow”) in Teologie aan die Radboud, Universiteit te Nijmegen in Nederland.
 • is baie bekend as spreker, prediker en leierskap konsultant by verskeie kerke en ondernemings in Suid Afrika en oorsee
 • Verskeie boeke en artikels het reeds uit sy pen verskyn. Hy skryf weekliks in die dagblad Beeld ‘n rubriek genaamd “Goeie Nuus”
 • Stephan was ook lid van die werkgroep wat verantwoordelik was vir die samestelling van die Liedboek van die Kerk

Sy kontakbesonderhede is:
Adres: Adelprachtstraat 2, Glen Erasmia 1619
Sel: 083 488 2822
Epos: stephan12@absamail.co.za

Taalkundige Adviseur

(tans vakant)

 

  VONKK ERELID 

Dr. Driekie Jankowitz

Driekie:

 • was ’n afgetrede kerkmusiekdosent aan die College of the Arts, Windhoek, Namibië
 • was vir baie jare ook ’n gemeente-orrelis
 • vanweë haar besondere liefde vir die psalms, het sy in 2009 haar doktorsgraad behaal met ’n proefskrif oor Liturgiese Psalmsang in die NG Kerk
 • Sy was sedert 2007 lid van die VONKK-span en het gesorg vir hele aantal skitterende kortvorm-psalms
 • Driekie is in Desember 2011 na ’n uitgerekte stryd aan kanker oorlede
 • Ons eer Driekie se nagedagtenis en haar bydrae tot die nuwe kortvorm psalms wat deel van die VONKK-liedere uitmaak.

VONKK SE WERKSAAMHEDE EN PROJEKTE

In die lig van die opdrag van die Algemene Sinode aan VONKK naamlik om ’n meganisme te skep waarvolgens nuwe eietydse en ook inheemse klassieke kerkmusiek deurlopend in die kerk opgeneem kan word, het VONKK vir onsself die volgende projekte waardeur ons vir gemeentes van hulp kan wees, geïdentifiseer:

 • die skep en versamel van nuwe klassieke kerkliedere en vir gemeentesang
 • die skep en versameling van meditatiewe liedere en multikulturele vir gemeentesang
 • die skep en versameling van kantorymusiek en -verwerkings
 • die skep en versameling van nuwe klassieke liturgiese musiek

VONKK sal dan (ook soos FLAM) van sy eie webwerf gebruik maak om hierdie nuwe klassieke kerkmusiek aan gemeentes bekend te stel.  Natuurlik sal die proses van keuring, uitklaring van die kopiereg, die set- en proefleeswerk eers deurloop moet word, alvorens ‘n lied op die web sal verskyn.  VONKK beoog om van elke nuwe lied wat op web verskyn nie net die melodielyn met akkoorde te plaas nie, maar ook ‘n vierstemmige of eenvoudiger verwerking daarvan met die oog op begeleiding, asook die kantoryverwerking van die lied indien dit beskikbaar sou wees.

Hier is meer detail in verband met die inhoud van die verskillende projekte:

1. DIE SKEP EN VERSAMELING VAN NUWE KLASSIEKE KERKLIEDERE VIR GEMEENTESANG

VONKK verstaan dit as beide die byeenbring van bestaande liedere wat wêreldwyd deur gemeentes gesing word, asook nuwe komposisies. Op hierdie terrein wil VONKK graag aandag gee aan kerkliedere wat die volle spektrum van God se Raad en van die erediens sou dek, sowel as al die aspekte van die kerklike jaar en die erediens van die lewe. Daarmee saam wil ons ook aandag gee aan die behoeftes van die verskillende spiritualiteitsgroeperings in gemeentes en liedere skep en versamel wat die verskillende verskillende spiritualiteitstipes sal aanspreek.

Binne hierdie terrein van die skep en versameling van klassieke kerkliedere fokus VONKK veral op die volgende:

• Nuwe komposisies en bestaande liedere
VONKK versamel nuwe komposisies en bestaande liedere vir die erediens, kerklike jaar en die erediens van die lewe in Afrikaans.  VONKK ontvang graag totaal nuwe skeppings van melodie en teks, of ook slegs nuwe melodieskeppings of teksskeppings.  Nadat hierdie laasgenoemde skeppings goedgekeur is, sal VONKK poog om ‘n teks of melodie vir die skepping te vind.

VONKK wil graag ook bestaande liedere wat in ander tale van die wêreld gesing word en wat liturgies vir ons funksioneel is, met ‘n eietydse Afrikaanse teks aan gemeentes beskikbaar stel.  Vertalings in Afrikaans moet volgens die internasionale kopieregvereistes, so na as moontlik aan die oorspronklike teks wees - dit wil sê ‘n letterlike vertaling wees.

KLIK HIER om die riglyne vir die skep van nuwe liedere te sien.

• Nuwe psalms
Onder die versameling van klassieke liedere, wil ons graag aan veral ook die psalms aandag gee.  Ons glo dat ’n kerk wat nie psalms sing nie, is arm.  Na goeie navorsing, besef VONKK dat die strofiese omdigtings van die psalms met die Geneefse melodieë soos wat dit in die Liedboek voorkom, nie regtig byval by gemeentes vind nie.  Daarom werk ons eerder aan kortvorm psalms wat die inhoud/boodskap van die psalm in ’n korter vorm met ’n eenvoudiger en makliker singbare melodie weergee.

KORTVORM PSALMS

1. Waarom kortvorm psalms?

Tydens 2007 is daar ‘n empiriese studie in die NG Kerk geloods oor die gebruiksfrekwensie en die funksionaliteit van die psalms. Uit die oorweldigende, positiewe respons wat verkry is, het dit geblyk dat die vorm en styl van kortvorm psalms tans die mees bruikbare, eietydse formaat vir liturgiese psalms is. 

2. Kritiek teen die huidige formaat en benadering by die psalms

Uit die vraelyste is onder andere die volgende kritiek teen die formaat en benadering wat by die psalms in die Liedboek aangewend is, gelug:

 • Die lengte van die meeste psalms maak dit onmoontlik om dit volledig te sing. Daar bestaan ‘n behoefte aan kort en kragtige psalms.
 • Klagtes is ge-opper dat die psalmomdigtings slegs die inhoud van die Skriftekste probeer weergee, en dan nie sinvol is nie of die “ware betekenis” mis. 
 • Kultuur- en ideologies-vreemde uitdrukkings en idiomatiek is gekritiseer – veral die beklemtoning van sekere temas soos ”dele en temas waaroor mens nie kan sing nie“ wat ”veroordelend en selfgesentreerdheid“ of ”wreedheid, oorlog, wraaksug, onverdraagsaamheid“, onsensitiwiteit en verwaandheid“ beklemtoon. 

3. Verskillende metodes om kortvorm psalms te benadering:

 • Opsommend - kort stelwyses en gelaaide woorde, byvoorbeeld een strofe per perikoop. Waar die essensie van elke perikoop en die psalm as geheel uitgelig word.
 • Selekteer een of meer perikope as die teks vir ‘n omdigting
 • Selekteer ‘n paar verse uit ‘n Bybelteks van ‘n psalm wat ‘n eenheid vorm vir die omdigting – sonder om die geheel van die psalm uit die oog te verloor.
 • Gebruik een kernvers of kernfrase uit ‘n psalm en omdig dit in ‘n koortjievorm of as ‘n liturgiese respons.
 • Selekteer ‘n uitstaande tema uit ‘n psalm en omdig die verse in die psalm wat daarop lig werp, terwyl die geheelboodskap van die psalm in gedagte gehou word, byvoorbeeld: 
      * emosies soos liefde, dankbaarheid, vertroue, afhanklikeid van God, eensaamheid, moedeloosheid, onveiligheid, onsekerheid;
      * behoeftes of probleme soos verskillende klagtes, onregverdige behandeling,
         siekte, ouderdom, dood, misdaad, natuurrampe; 
      * liturgiese elemente soos aanbidding, lof, sondebelydenis, smeking, die behoefte
         aan God se Woord, geloofsuiting, dankbetuiging, toewyding, bereidwilligheid tot
         gehoorsaamheid.


2. DIE SKEP EN VERSAMELING VAN NUWE LIEDERE MET ‘N SPESIFIEKE LITURGIESE FUNKSIE

• Meditatiewe liedere en musiek
VONKK wil nuutgekomponeerde en bestaande meditatiewe liedere versamel en ook liedere in die bestaande korpus van liedere wat as meditatiewe liedere kan funksioneer, identifiseer.

Wat is meditatiewe liedere?  Meditatiewe liedere is dié soort liedere wat gesing word in meditatiewe dienste/adoramusdienste. Sommige van hierdie liedere kan ook met vrug gebruik word in stiller oomblikke van klassiek dienste of as response.  ‘n Meditatiewe lied help mense om tot stilstand te kom voor God.

KLIK HIER om die riglyne vir die skep van meditatiewe liedere en meditatiewe musiek te sien.

Liturgieë: VONKK sou ook graag liturgiese formate vir meditatiewe dienste beskikbaar wou stel met kantaantekeninge oor die dinamika van die spesifieke liturgie. Uitgewerkte liturgiese elemente (bv. gebede, rituele, ens.) word ook versamel en sal ook mettertyd op die webblad geplaas word.

• Multikulturele liedere
Multikulturele eredienste bied die besondere geleentheid vir verskillende kerkgenootskappe, en veral dan taalgroepe, om saam te aanbid. By so 'n samekoms is dit veral die samesang wat die gelowiges saambind en inspireer. Daarom is dit nodig en sinvol om enkele liedere in ander tale beskikbaar te stel wat dan met groot vrug by sulke gesamenlike byeenkomste (eredienste) gebruik kan word. Hier word veral gedink aan inheemse Suider-Afrikaanse swart tale (met 'n doelmatige vertaling in Afrikaans en Engels), bekende Engelse, Duitse en Nederlandse tekste saam met die Afrikaanse weergawe, en selfs Latyn wanneer die lied wel ook ekumenies internasionaal gesing word. Die groot skat van inheemse liedere in swart tale in ons land bied die geleentheid tot sinvolle ontginning.

KLIK HIER om die riglyne vir die skep van multikulturele liedere te sien.


3. DIE SKEP EN VERSAMELING VAN KANTORYMUSIEK

VONKK wil graag deur middel van kantorymusiek bydra tot die sinvolheid van die erediens.  Vir VONKK is die volgende uitgangpunt met betrekking tot die kantory belangrik:

KLIK HIER om die riglyne vir die skep van Kantorymusiek te sien

Die liturgiese aanwending van die Kantory:

Die benaming:
Die woord kantory is afgelei van kantor. Die kantor se hooftaak is om die gemeentesang te dien. In sommige denominasies tree die kantor ook as liturg op. Die liturg se hooftaak is om die liturgie te lei en te laat vlot. ‘n Kantory is ‘n groep mense wat namens die kantor of die liturg kan optree om die  gemeentesang te dien en die liturgie te laat vlot.

Definisie:
‘n Kantory is ‘n liturgiese sanggroep wat as verlengstuk van die kantor, die gemeentesang lei. Dit kan ook saam of namens die liturg die liturgie laat vloei.

Liturgiese funksionaliteit:
Wanneer dit as verlengstuk van die kantor, saam met die gemeente of namens die gemeente funksioneer, is dit gewoonlik in die vorm van ‘n gebed. Wanneer dit saam met die liturg of namens die liturg optree, het dit gewoonlik ‘n verkondigende taak.
Die kantory help om die liturgie te laat vlot deur:
1. die gemeentesang te dien en ondersteun;
2. gemeente te help lei tot die realisering van kommunikasie met God.

Spesifieke funksies:
Ondersteuning van die gemeentesang deur:
• leidinggewend by die aanleer van nuwe liedere op te tree;
• ondersteunend saam te sing wanneer liedere minder bekend is;
• leiding te gee deur hartlik saam te sing met die gemeente;
• die saamsing van ‘n deskant of harmonieë;
• deur soms die gemeente vierstemmig te lei/begelei byvoorbeeld by Taizé-liedere.
• Wisselsang met die gemeente deur strofes afwisselend met die gemeentesang te sing. Hier kan hulle help om die teksinhoud tuis te bring deur die skep van atmosfeer en te vertolk;
• by herhalings – om stygende dinamiese vlakke of eggo-effekte te skep;
• antifoniese sang by strofe-en-refrein liedere waar die kantory die strofes sing (een- of meerstemmig) terwyl die gemeente die keervers sing;
• die by die aanvang van ‘n lied een of twee reëls as inleiding te sing en daardeur die aandag op die teksinhoud te plaas deur die vertolking en die skep van atmosfeer byvoorbeeld by ‘n loflied of boetelied.
• Die lewer van liturgiese bydraes as deel van die liturgiese dialoog: namens die gemeente of om die gemeente te lei deur:  
• die sing van gebede bv. die votum of as epiklese gebed (gebed by die opening van die Woord);
• by die liturgiese dialoog leiding te neem wanneer die liturg en die gemeente in gesproke of gesonge vorm in gesprek tree;
• liturgiese response as deel van die hoofgebed te lewer, bv. in navolging van die litanie ‘n aangepaste verwoording van die Kyrie eleison te sing of te spreek;
• by liturgiese response tydens die Skriflesing of die preek byvoorbeeld deur ‘n gesonge of gesproke Halleluja of Amen voor te gaan;
• ‘n selfstandige liturgiese element byvoorbeeld die sing van die Kyrie eleison as boetedoening tydens of na die lees van die wet of ‘n gesonge geloofsbelydenis tot die erediens by te dra;
• aansluitend by sommige liturgiese elemente te sing byvoorbeeld as uitdrukking van vreugde na die vryspraak, of as aktualisering van die geloofsbelydenis na die geloofsbelydenis, tydens die offergawe – om die betekenis van die offer te beklemtoon of aansluitend by die preek as preeklied of aansluitend by die uitsending as ‘amen’.
• Namens of aansluitend by die liturg by sekere elemente op te tree deur:
• die sing van die seëngroet;
• deur die wet te sing;
• die vryspraak te sing;
• ‘n lied te sing wat ‘n verkondigende funksie het – gedurende of aanlsuitend tot die Skriflesing of die preek;
• die sing van die seën as deel van die uitsending.
• By spesiale momente in die kerkjaar, bv. by fees- of sangdienste kan die kantory bydra tot die feestelike oordra van die boodskap deur die sing van ‘n lied wat die erediens kan verryk.

KLIK HIER vir ‘n voorbeeld vir die aanwending van die kantory in ’n erediens

4. DIE SKEP EN VERSAMELING VAN LITURGIESE MUSIEK VIR DIE EREDIENS

VONKK wil graag verrykende liturgiese musiek vir klassieke instrumente soos bv. die orrel, klavier, fluite, viole vir die eredienste skep en versamel.  Onder liturgiese musiek verstaan ons solo-komposisies vir orrel en/of ander klassieke instrumente wat as voor-, tussen- of naspel of as aanvullende musiek tot sekere liturgiese momente in die erediens gebruik kan word.
Ook verwerkings gebaseer op Liedboek-, FLAM- of VONKK-liedere wat as voor-, tussen- of naspele en ‘n positiewe bydrae lewer tot die erediens kan lewer word as liturgiese musiek beskou. Makliker verwerkings word verkies, maar werke wat groter tegniese vaardigheid vereis, word nie uitgesluit nie.                  

KLIK HIER om die riglyne vir die skep van liturgiese musiek te sien.

[terug na bo]
Login | Logout
2009 VONKK. Alle Regte Voorbehou.